سرویس ۲۰ پارچه وی آی پی

سرویس کامل برای هر آشپزخانه فراتر از هر آنچه کد بانوی ایرانی از ظروف انتظار دارد

800.000 تومان 699.000 تومان

سرویس 20 پارچه وی ای پی
سرویس ۲۰ پارچه وی آی پی

800.000 تومان 699.000 تومان