• ممنون از زمانی که گذاشتین و به امید همکاری با شما بزودی با شما تماس میگیریم .