فرم استخدام


  • اطلاعات تماس

  • اطلاعات تحصیلاتی

  • دوره هاي گذرانده شد با ذکر نام موسسه، نام دوره و ساعت و شرح مختصري از توانائيهاي فني و تخصصي كه ميتواند در گزينش شما موثر باشد:
  • با توجه به رشته تحصيلي و تخصص هايتان در چه زمينه هايي مايل به همكاري هستيد( شغل درخواستي)